فرآیند تولید

فرآیند پالایشگاه حاضر در دو بخش تصفیه خوراک و تفکیک ترکیبات اصلی میعانات گازی تعریف شده است. در این فرایند ابتدا خوراک توسط گاز هیدروژن تصفیه می گردد و ترکیبات گوگردی آن جدا می شود. سپس محصولات طرح از هم تفکیک شده و به مخازن ذخیره ارسال می گردند. این فرایند یک روش نوین بوده که توسط مهندسان و متخصصان داخلی طراحی گردیده است و تاکنون مورد مشابه آن اجرایی نگردیده است. از این رو این شرکت با بهره گیری از توان مهندسان داخلی گامی نوین در طراحی و اجرایی نمودن طرح های پاک و دوستدار محیط زیست برداشته است.